Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fisher garanciális feltételek

Az Ön szakszerű kiszolgálása mellett célunk, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az Önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről, az esetlegesen fellépő hibák orvoslásáról. Garanciális rendszerünk részben a jogszabályok által előírt szavatossági- és jótállási kötelezettségekből, részben a társaságunk által - bizonyos termékekre - kiterjesztett kellékszavatossági jellegű garanciából áll.

Tisztelt Vásárló!

Jelen dokumentum tartalmazza az Ön által megvásárolt termékre vonatkozó szavatossági és garanciális feltételeket.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a kiterjesztett garanciára szolgáló internetes regisztrációra a berendezés beüzemelését követő 90 napon belül van lehetőség. Bővebb tájékoztatást a VII. pont nyújt az Ön számára.

       I.          Fogalomtár

Fogyasztó: a fogyasztóvédelmi törvény szerinti az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vásárló: Mindazok a személyek, akik a terméket megvásárolták, függetlenül attól, hogy fogyasztónak, vagy telepíttetőnek minősülnek-e.

Telepíttető: az a személy, aki a megvásárolt terméket saját maga által választott szerelővel telepítteti, nem az értékesítést végző Eladóval, vagy Viszonteladó Partnerrel.

Eladó/Viszonteladó Partner: Az a kereskedő, akitől a fogyasztó a terméket közvetlenül megvásárolja

Nagykereskedő/Importőr: Jelen esetben a Columbus Klímaértékesítő Kft.

Kellékszavatosság: A Polgári Törvénykönyvben szabályozott szavatossági jog a vásárlónak, amit az eladóval szemben érvényesíthet.

Kötelező jótállás: Az 151/2003. Korm. rendelet szerinti jótállás.

Termékszavatosság: A Ptk. szerint közvetlenül a termék gyártójával, vagy importőrével szemben érvényesíthető szavatossági jog.

Beszerelést végző szakember: Az a (megfelelő szakismerettel rendelkező, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság képesített vállalkozások adatbázisában szereplő) személy, aki üzembe helyezi a terméket.

     II.          Az Ön által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági jogok

Az Ön által vásárolt termék esetében az Eladó biztosítja Ön számára:

a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági jogokat, amely Önt a jogszabályban biztosított 2 éves időtartamól eltérően 3 évig illet meg, a termék árának megfizetési napjától számítva.

A kötelező jótállásról szóló rendelet szerinti:

a vásárlástól (termék árának kifizetésétől) számított három napon belüli cserét, valamint

a vásárlástól (termék árának kifizetésétől) számított egy éven belül a kötelező jótállást.

A Columbus Klímaértékesítő Kft. biztosítja az Ön számára, hogy élhessen termékszavatossági jogaival (amennyiben a termék Európai Unión belüli első forgalomba hozatalától még nem telt el 2 év), valamint vállalja a jelen feltételek szerint a termékre vonatkozó kiterjesztett garancia biztosítását a vásárlás (termék árának kifizetésétől) számított 6 évig.

A kiterjesztett garancia azért kiterjesztett, mert akkor lehet vele élni, ha a törvény által biztosított jótállási jogokkal a Fogyasztó már nem tud élni, továbbá megfelel a VII. pontban részletesen kifejtett kiterjesztett garanciális feltételeknek.

    III.          Általános garanciális feltételek a jótállási és szavatossági igények esetén

A termékre vonatkozóan jelen feltételek tartalmazzák a garanciajegyet, amelyet az Ön számára a beszerelést végző szakembernek és az Eladónak kell kitöltenie.

A szavatossági jogai érvényesítéséhez Önnek a vásárlást igazoló nyugtával, vagy számlával, a garancia érvényesítéséhez Önnek a garanciajeggyel kell rendelkeznie.

Az interneten keresztül megvásárolt termékek esetében a számlán szerepelő Eladó a jótállási, illetve szavatossági igények kötelezettje, ezért kérjük ilyen esetben forduljanak a számlán szerepelő Eladóhoz.

A szakszerű telepítés igazolása:

A telepítés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek, az alábbi adatok megadásával:

 • külső időjárási adatok,
 • belső tér hőmérséklete,
 • szerelési távolság, szintkülönbség,
 • a felhasznált cső méretei,
 • vákuumpróba értékei (nyomás, időtartam, használt műszer típusa),
 • a beüzemeléskor a gépben használt hűtőközeg típusa és mennyisége, a hűtőközeghez tartozó biztonságtechnikai lap,
 • az áramellátás módja,
 • nyomás és elpárolgási adatok;
 • A beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) is fel kell tüntetni.
 • A garanciajegyen fel kell tüntetni az üzembehelyező klímaszerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. NKVH regisztráció számát.
 • A jegyzőkönyvet az Eladónak, vagy ha nem az Eladó végezte az üzemebe helyezést a beszerelést végző szakembernek kell kitöltenie.

Az egyes szavatossági jogokra vonatkozó speciális rendelkezéseket a következő pontok tartalmazzák.

Nem tartozik szavatosság és jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás és szivárgásvizsgálat hiánya;
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt bekövetkezett hibáért - amennyiben a garanciális javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból adódik, abban az esetben jótállást nem vállalunk (a kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, a hűtőközeg szennyezettsége stb.).

A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a szavatosság és jótállás időtartamán belül is a Vásárlót terheli.

   IV.          Az Eladó által biztosítandó kötelező jótállás szabályai

Fogyasztónak minősülő Vásárlókat egy év kötelező jótállást illeti meg a 151/2003. Korm. rendelet alapján.

A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembehelyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembehelyezés napjával kezdődik.

Vállalkozásként a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül az Eladó, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az elveszett garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

- Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A Fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti.

A beszerelést végző szakemberrel szemben kizárólag abban az esetben érvényesítheti a Fogyasztó a jótállási igényét, amennyiben a beszerelést végző szakember Eladóként szerepel a számlán.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

     V.          Kellékszavatosság

A Vásárló kellékszavatossági igényével a Ptk. rendelkezései alapján az az Eladóhoz fordulhat és az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

 

A Columbus Klímaértékesítő Kft. kiegészíti 1 naptári évvel (amely a 2 éves Ptk. szerinti igényérvényesítési határidő leteltét követő napon indul) a Vásárlót a törvényben meghatározottak szerinti kellékszavatossági jogot, így a jelen garanciális feltételek szerinti termékek esetében a kellékszavatossági időtartam 3 év. A Columbus Klímaértékesítő Kft. által a 2 éves időtartamon felül biztosított további egy éves időtartamú kellékszavatossági jog a Ptk. szabályai szerint érvényesíthető közvetlenül az Eladónál, jelen garanciális feltételekre hivatkozással.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a lehetőség teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   VI.          Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termék importőrével szemben - aki a Columbus Klímaértékesítő Kft. – a Viszonteladó Partneren keresztül érvényesíthet termékszavatossági igényt.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó (Importőr) általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (Importőrrel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (Importőr) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Importőrnek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 VII.          A Columbus Klímaértékesítő Kft. által vállalt kiterjesztett garancia

A Columbus Klímaértékesítő Kft. a Viszonteladóival közösen vállal a Fisher oldalfali mono és multi split klímaberendezésekre 6 évnyi garanciát (kiterjesztett garancia) a Fogyasztók felé.

A kiterjesztett garancia azon Viszonteladói Partnerünkön keresztül érvényesíthető, amelynél a vásárlás történt. A Columbus Klímaértékesítő Kft. nem fogadja be a közvetlenül felé beadott igényeket, kivéve, ha a Viszonteladó Partner már nem működik, így általa már nem lehet az igényt beadni.

A 6 éves garanciális időszak a termék árának megfizetésével kezdődik.

A kiterjesztett garancia feltételei:

származás igazolása (annak igazolása, hogy a terméket a Columbus Klímaértékesítő Kft, mint importőr hozta forgalomba Magyarországon);

a készüléket regisztrálni kell az interneten a www.fisherklima.hu/klimaregisztracio oldalon: csak az interneten regisztrált, és folyamatosan követett berendezésekre és a regisztrációs felület kötelező rovatainak kitöltése esetén érvényes;

az internetes regisztrációra a berendezés beüzemelését követő 90 napon belül van lehetőség;

a rendszeres karbantartásoknak a vezetését igazoló dokumentumok fizikai megőrzése és bemutatása is szükséges, ennek hiányában a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti;

a „kiterjesztett garancia” vonatkozik minden „otthoni” célra használt oldalfali mono és multi split klímaberendezésre. „Otthoni” a lakásban felszerelt (a lakást nem használják idegenforgalmi célokra), jellemzően nyári időszakban működő készülék, amelyet nem technológiai hűtésre (pl. szerverhelyiség hűtése), iroda hűtésre vagy teljes körű téli fűtésre használnak.;

a Fogyasztónak meg kell őrizni a kiterjesztett garancia ideje alatt végig a vásárlást igazoló számlát;

az internetes felületen történt regisztrálás, a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok, vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti;

a számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (Serial no.);

biztosítani kell a készülék rendszeres, jelen feltételek szerinti karbantartását;

a kiterjesztett garancia az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt – a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló – a III. pont szerint kitöltött beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető,

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 22. § (1)- (2) bekezdései alapján a Telepíttetőnek a telepítési tanúsítványban előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmazást arra képesítéssel rendelkező vállalkozás képesített alkalmazottjával -beszerelést végző szakemberével-  fogja telepíttetni, amennyiben a Telepíttető ennek a feltételnek nem tesz eleget, vagy a telepítést nem erre képesített szakemberrel valósítja meg, úgy a garancia automatikusan érvényét veszti;

a kiterjesztett garancia nem érvényesíthető, amíg a vásárlót más szavatossági jogi is megillet és a panasza ezen jog keretében orvosolható.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk, tehát kompresszor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben a kompresszor kiszerelése előtt minden esetben értesíteni kell az Importőrt.

A kiterjesztett garancia tartalma

A kiterjesztett garanciát elsődlegesen alkatrész, tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk. Amennyiben a javítás vagy csere nem lehetséges mert az adott típus már nem forgalmazott, akkor egy -a meghibásodott készülékkel- egyenértékű készülékre cseréljük. Egyenértékű készüléknek minősül a teljesítményben és fő funkciójában a meghibásodott készülékkel azonos tudású készülék.

Karbantartásra vonatkozó szabályok

A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembehelyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak hűtésre használjuk és különlegesen tiszta levegőjű környezetben lévő lakásban, de hűtésre és fűtésre is használva, a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, irodákban, ipari környezetben ennél gyakrabban, esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente.

A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat. A karbantartást bármely megfelelő képesítéssel, F-gáz vizsgával rendelkező klímaszerelő elvégezheti, nem csak az üzembehelyező, de ennek igazolásához a számla és a jegyzőkönyv szükséges.

A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni, az NKVH weboldalán szükséges a regisztráció.

Dokumentumok: minden - az alábbi szabályozásban említett – dokumentummal kapcsolatban a fő szabály, hogy akkor fogadható el a kiterjesztett garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) - a berendezések oldalán található - és a típusszámot (Modell) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

A garanciális javítás menete

Amennyiben a berendezés semmilyen működésre utaló jelet nem ad, a használati útmutatóban részletezett hibaészlelés alapján nem sikerült a hibát beazonosítani (távirányítóból kifogyott az elem stb.), vagy a beltéri egység hibakódot ír ki, akkor a berendezést azonnal üzemen kívül kell helyezni, áramtalanítani és értesíteni az Eladó / telepítő / üzembehelyező / karbantartó céget (az esetleges hibakóddal), aki elvégzi a hibafeltárást és a javítást.

Garanciajegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben az egy év kötelező jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A jótállás a Garanciajegyhez vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt - a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló - beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk, tehát kompresszor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben a kompresszor kiszerelése előtt minden esetben értesíteni kell az Importőr szervizét. Az értesítést és az időpont egyeztetést az üzembehelyezőnek kell megtennie.

Kelt: Nagytarcsa, 2020. február 11.

Tartalomhoz tartozó címkék: #garancia